WSPARCIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ZIELONEJ TRANSFORMACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Co to jest FEnIKS i jaki jest cel programu?
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027
to największy pod względem finansowym i liczby obszarów wsparcia program krajowy w całej Unii Europejskiej.
Jednym z celów programu FEnIKS jest wsparcie przedsiębiorstw m.in. we wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, takich jak modernizacja i unowocześnianie infrastruktury energetycznej, inwestycje w odnawialne źródła energii, optymalizacja zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 
Co Twoja firma może zyskać dzięki FEnIKS?
Różne formy wsparcia finansowego, w tym dostęp do dotacji i kredytów, które pomogą w sfinansowaniu projektów związanych z efektywnością energetyczną i zieloną transformacją. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo łatwiej wdroży innowacyjne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji zużycia energii i wykorzystania odnawialnych źródeł.
 
Jak skorzystać z programu FEnIKS?
Spółka 4Edu od kilkunastu lat skutecznie pozyskuje dodatkowe środki z tzw. „białych certyfikatów” dla swoich Klientów zwiększających efektywność energetyczną.
Oferujemy kompleksową usługę:
• wspieramy w przygotowaniu wniosku z załącznikami,
• wykonujemy audyt efektywności energetycznej firmy — niezbędny do pozyskania dotacji z programu FEniKS.
Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych.
Dofinansowanie do 85% na projekty poprawiające efektywność energetyczną, np. budowa instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, wymiana źródła ciepła, termomodernizacja, wymiana technologii produkcyjnej na energooszczędną, modernizacja oświetlenia, modernizacja instalacji chłodzenia, wentylacji.
W ramach tego działania dofinansowanie można otrzymać na poniższe typy projektów:
• poprawa efektywności energetycznej (wraz z instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach,
• poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz
z instalacją OZE) - budynki wielorodzinne.
 
Kto jest beneficjentem konkursu?
Przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty.
Warunkiem wstępnym i koniecznym jest przeprowadzenie audytu energetycznego, który wskaże poprawienie wydajności energetycznej w przedsiębiorstwie o minimum 30%.
 
Na jakie działania przysługuje dotacja?

Dla przedsiębiorstw:

• modernizacja energetyczna budynków zakładowych,
• podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych,
• zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE,
• instalacja urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.
 

Dla spółdzielni mieszkaniowych:

• termomodernizacja budynków,
• wykorzystanie technologii odzysku ciepła,
• przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub w ograniczonym zakresie gazowej,
• instalacja nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym przydomowych magazynów energii
i pomp ciepła,
• wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne,
• montaż urządzeń umożliwiających indywidualne rozliczenie kosztów dostarczonego ciepła lub chłodu, wyposażonych w funkcje zdalnego odczytu oraz zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku (BMS),
• modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji.
 

Jakie dofinansowanie można uzyskać?

• Budżet konkursu - 705 mln zł.
• Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie – 85%.
Nabór będzie prowadzony od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.
 
Działanie FENX.02.02 Rozwój odnawialnych źródeł energii OZE
W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie na:
• budowę, przebudowę, modernizację i rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania biometanu wraz z przyłączeniem do sieci gazowej,
• budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci, w tym z infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego
w skojarzeniu

Kto jest beneficjentem konkursu?

Przedsiębiorstwa i inne podmioty.
 
Jakie dofinansowanie można uzyskać?
• Budżet konkursu - 300 mln zł.
• Maksymalny poziom dofinansowania UE w projekcie - 79,71%.

 

 
Nabór będzie prowadzony od 31 stycznia do 12 kwietnia 2024 r.
Szczegółowe informacje o naborze będą znane po ogłoszeniu dokumentacji konkursowej.