AUDYT ENERGETYCZNY

Przeprowadzenie audytu energetycznego polega na zbadaniu bieżącego zużycia wszystkich nośników energii w budynku/przedsiębiorstwie. W efekcie audytu powstaje kompleksowy raport, w którym opisane są kluczowe zadania optymalizacji zużycia energii.

Posiadając wiedzę zawartą w audycie energetycznym, Zarządca nieruchomości/ przedsiębiorca może zaplanować i wdrożyć zmiany, które doprowadzą do lepszego wykorzystania energii – a w rezultacie do uzyskania oszczędności finansowych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE nakłada na przedsiębiorstwa, działające na terenie Unii Europejskiej, obowiązek przeprowadzania okresowych audytów energetycznych.

Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez niezależnych ekspertów co 4 lata.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej, audyt energetyczny ma na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii, określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest przeprowadzenie optymalnego (mniejszego) zużycia energii.

AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW

Audyt energetyczny to dokument, który poprzez przeprowadzenie analizy techniczno-ekonomicznej określa optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzącego do zmniejszenia kosztów i zużycia energii zużywanej na ogrzewanie, ogrzanie ciepłej wody, wentylacji oraz klimatyzacji. Określa koszty
i opłacalność inwestycji. Jest wymagany do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Ministerstwo Ochrony Środowiska lub inne podmioty.

PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA

Aby inwestor mógł uzyskać premię termomodernizacyjną (z budżetu państwa), roczne zapotrzebowanie na energię w wyniku planowanej termomodernizacji powinno ulec zmniejszeniu.

  • 10% – gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
  • 15% – gdy po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
  • 25% – w pozostałych budynkach,

Premia termomodernizacyjna pochodzi z budżetu Państwa i nie może wynosić:

  • więcej niż 20 % wykorzystanego kredytu,
  • więcej niż 16% kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
  • więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

PREMIA REMONTOWA

Adresatami programu są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje inwestorowi z tytułu realizacji przedsięwzięcia remontowego i stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora. Wysokość premii remontowej wynosi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie może wynosić niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY