Tytuł projektu:

„Ergonomiczne stanowiska pracy w 4EDU Sp. z o.o.”

Krótki opis projektu:

Celem projektu będzie ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w 4EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 7 pracowników (K: 5, M: 2) w okresie od 01 marca 2023r do 30 czerwca 2023 r. Grupę docelową stanowi 7 pracowników (K: 5, M: 2) 4EDU Sp. z o.o., w tym 2 osoby powyżej 50 lat. Projekt przyczyni się̨ do przeciwdziałania bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników firmy 4EDU poprzez realizację kompleksowego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy, w tym realizację dwóch komponentów:

1) komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe)

2) komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne).

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu będzie ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w 4EDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gliwicach poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 7 pracowników (K: 5, M: 2), w tym 2 osoby powyżej 50 lat w okresie od 01-03-2023r. do 30-06-2023.

 

Planowane efekty projektu:

Modernizacja stanowisk pracy spowoduje większą efektywność pracy, zmniejszy ryzyko wystąpienia wypadku oraz zmniejszy ryzyko. Efektem szkoleń będzie nabycie przez pracowników technik neutralizujących stres i wypalenie zawodowe oraz nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych związanych z ergonomią pracy.

 

Wartość projektu:

76 137,50 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich:

64 716,87 PLN